ALGEMENE VOORWAARDEN FINFORM BEHEER EN ADVIES BV

ARTIKEL 1 Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan de vennootschap Finform Beheer en Advies B.V.

1.3 Onder werkzaamheden wordt verstaan alle werkzaamheden waaraan krachtens een door opdrachtnemer aanvaarde opdracht uitvoering is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, dan wel behoren te worden verricht.

1.4 Onder bescheiden wordt verstaan alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de

werkzaamheden, zoals onder artikel 1.3 genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de

onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

ARTIKEL 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat een door opdrachtgever verstrekte opdracht door de opdrachtnemer is geaccepteerd.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 4 Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.3 Indien en voor zover opdrachtgever dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 14, aan deze geretourneerd.

ARTIKEL 5 Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid, die van hem mag worden verwacht.

5.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisneming aan opdrachtgever te laten verrichten door derden.

5.4 Indien tijdens de opdrachten werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden die zijn overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

ARTIKEL 6 Geheimhouding en exclusiviteit

6.1 Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de Wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

6.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waardoor zij werd verkregen.

ARTIKEL 7 Intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die voortbrengselen in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van opdrachtnemer.

ARTIKEL 8 Overmacht

8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

ARTIKEL 9 Honorarium

9.1 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

9.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

ARTIKEL 10 Betaling

10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

10.3 Alle kosten, ontstaan tengevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

10.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

ARTIKEL 11 Reclame

11.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij bij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Een reclame als in eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor alle schade van opdrachtgever die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich ter zake vanberoepsaansprakelijkheid heeft verzekerd.

12.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, welke direct of indirect middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden samenhangen.

ARTIKEL 13 Opzegging

13.1 Opdrachtgever op opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

ARTIKEL 14 Opschortingrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

ARTIKEL 15 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden - met inachtneming van artikel 15 lid 3 - voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

15.3 Geschillen welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever, in welk geval een geschil moet worden voorgelegd aan de rechter, die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is.